KMG EP website

STAKES OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD

Stakes of directors and members of the Management Board in common, preferred shares and GDRs of the Company, according to information provided by members of the Board of Directors and the Board as of 31 December 2011 are the following:

Name

Ordinary shares

GDRs

Preferred shares

Sisengali Utegaliyev

1,929

5

-

Alik Aidarbayev

-

-

-

Askar Balzhanov

-

49,102

-

Kenzhebek Ibrashev

-

-

-

Asiya Syrgabekova

-

-

-

Tolegen Bozzhanov

-

-

-

Yerzhan Zhangaulov

-

8,681

-

Paul Manduca

-

6,828

-

Philip Dayer

-

-

-

Edward Walshe

-

6,828

-

Vladimir Miroshnikov

2,745

2,312

-

Abat Nurseitov

-

-

-

Benjamin Fraser

-

-

-

Malіk Saulebay

806

6,826

-

Eldan Salimov

-

-

-

Botagoz Ashirbekova

-

-

-