«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» БАРЛАУ ӨНДІРУ» АҚ

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2010

АО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC

ANNUAL REPORT 2010

Информация в годовом отчете представлена по состоянию на 25 марта 2011 года Жылдық есептегі ақпарат 2011 жылдың 25-наурыздағы жағдай бойынша беріліп отыр Information presented in this annual report is as of March 25, 2011